FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Pro Ski a.s.,
Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava
IČO: 35 884 291
IČ DPH: SK 2021814421
Registrácia pri Okresnom súde. Bratislava I., Odd. Sa, Vl. c. 3323/B

Kontaktné údaje :
E-mail: eshop@martinky.com
Tel: +421 43 430 60 00
Adresa prevádzky: Winter park Martinky, M. R. Štefánika 6, 036 01 Martin

Shopping Cart